Drogpolicy

Inledning

För oss är det viktigt hur våra barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande och andra intressen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en alkohol och drogpolicy där föreningens regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemar.
Med anledning av detta har styrelsen antagit följande ställningstagande och riktlinjer för en gemensam alhohol och drogpolicy.

Grundsyn

Med alkohol och drogpolicy avses föreningens förhållningssätt till alkohol, tobak, droger och dopning.

 • Älgå SK tar avstånd från användandet av alkohol och droger i samband med träningar, matcher och läger.
 • Det är en självklarhet att Älgå SK arbetar för att barn, ungdomar och vuxna skall känna glädje och trygghet i samband med alla aktiviteter runt idrottande.

Syfte

Syftet med policyn är att höja debutåldern för alkohol, samt förebygga bruk av tobak, missbruk av narkotika och dopning.

Mål och strategi

Att ledare och aktiva blir medvetna om drogernas negativa inverkan på individ och miljö och därmed arbetar för att konsumtionen minskar. Varje ledare och aktiv ska vara medveten om riskerna med missbruk av alkohol och bruk av droger samt i görligaste mån arbeta för att förebygga sådant missbruk.

Handlingsplan

Tobak

Tobak innefattar både snusning och rökning. Åldersgränsen är 18 år enligt svensk lag.

 • Vi tillåter inte att våra ungdomar använder tobak under eller i anslutning till träning, match eller annan föreningsverksamhet.

Om Vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använder tobak agerar vi på följande sätt:

 • Samtal med berörd person och kontakt med föräldrarna.

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.

Som barn- och ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Under föreningsaktiviteter bör man undvika att använda tobak. Eftersom tobak och snus i stor utsträckning är beroendeskapande och skadligt är det viktigt för ledare och vuxna företrädare för idrotten att motverka ungdomars benägenhet att börja röka respektive snusa.

Om vi skulle se att någon av våra ledare inte följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

 • Ledare-/styrelsesamtal med den berörde

Ansvaret för att dessa regler följs är styrelsens och ledarnas.

Alkohol

Åldersgränsen för att få köpa alkohol samt att dricka alkohol på restaurang är 18 år och för att köpa alkohol på Systembolaget är åldersgränsen 20 år enligt svensk lag. Vi tillåter inte att våra ungdomar som är under 18 år dricker alkohol.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:

 • Samtal med berörd person och kontakt med föräldrarna.
 • Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheter.

Som barn- och ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sigg ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.

 • Man får inte dricka alkohol under resor, på läger och under andra aktiviteter där man har ansvar för ungdomar.
 • Man kommer inte berusad eller bakfull till träning, matcher eller annat möte.
 • Man får inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.
 • På fester där det förekommer alkohol är det 18-årsgräns som gäller.

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare gör vi på följande sätt:

 • Enskilt samtal.
 • Erbjuda hjälp och stöd.
 • Vid upprepade tillfällen av berusning avstängs ledaren från ungdomsledaruppdrag.

Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens.

Narkotika och dopningspreparat

All bruk och hantering av narkotika är förbjuden i enlighet med svensk lag. All form av dopning är förbjuden i enlighet med idrottens regler. Dessutom är hantering av vissa dopningspreparat (t.ex. anabola steorider) förbjudna enligt svensk lag.

Om vi skulle misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar provat narkotika eller dopningspreparat gör vi på följande sätt:

 • Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år.
 • Kontakt med sociala myndigheter och polis.
 • Kontakt med Riksidrottsförbundets antidopningsgrupp (endast vid dopning)
 • Utifrån dessa åtgärder bedömer vi eventuella konsekvenser för den berörda.

Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens men även ledare/tränare och förälder har ett stort ansvar för att detta upptäcks och uppmärksammas.

 • Berörda: styrelse, ledare, ungdomar och föräldrar kommer att få ta del av innehållet i denna policy