Presentation av herrlaget: Tobias Carlström Georgsson

Det här är Tobias Carlström Georgsson!